Výstava DIA potravín

Výstava DIA potravín I. ročník

I. ročník, výstavy DIA potravín sa konal v roku 1997, s názvom: Celoslovenská výstava DIA potravín alebo Racionálna výživa a zdravý životný štýl (Bez cukru) Výstava sa konala 22. 6. 1997, v čase od 9 do 16hod. v Stredisku kultúry, Vajnorská 21 v Bratislave. Prvým referentom pre potravinový program bol M. LEŠKO. Výstavy DIA potravín sa zúčastnilo 15 potravinových firiem. Sponzormi boli BOERINGHER MAITHAIM a OTC PHARMA. Návštevníci ktorí sa zúčastnili si mohli nechať bezplatne zmerať krvný tlak a glykémiu. Prvého ročníka výstavy DIA potravín sa zúčastnilo vyše 400 návštevníkov. Vstup bol voľný, no akceptovali sme dobrovoľné poplatky. Po akcií vznikla myšlienka vytvoriť katalóg DIA potravín. ako spolupráca výrobcov a Diadoru. Aby výrobca nevyrábal len „DIA“, ale aby sa racionálna strava stala zlučiteľnou s diabetickou v čo najširšom rozsahu.* Katalóg bol  uverejnený v časopise SLOVENKA, č. 29/1997.

Podrobnejšie info.:

vystavovatelia, menovite: KORYTNICA, PRAMEŇ - Tŕstie, MOLINEX - Sučany, Z. LACKOVÁ - Martin, AGROINFORM, TEKMAR - Nitra, DEVA - Trebišov, CEN TROGEL - Martin, M. MULEROVÁ, PEKÁREŇ Belica, I. MEDIUM, SALMIKO - Prievidza, ZLÍN SVIT, MILEX - Nové Mesto n. Váhom, LEOPOLD FERM 

záujem návštevníkov na výstave upútali najmä DIA vianočka od pani Lackovej a cereálne tyčinky bez cukru, od firmy TEKMAR.

keďže bol väčší záujem o sortiment ako sme očakávali, po výstave bolo možné doobjednávanie tovaru

*autor myšlienky, M. Leško.

Členské

Členské je možné zaplatiť na číslo účtu DIADOR-u:
 
Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Suma: 10 € (bez časopisu len 5 €)
Variabilný symbol: dátum narodenia v tvare DD.MM.RRRR
Špecifický symbol: RRRR - rok, za ktorý platíte členské
Informácia: meno člena, za ktorého je platba členského (podľa tejto informácie sa priraďuje platba!)

IBAN: SK61 0900 0000 0000 1149 2338
SWIFT/BIC: GIBASKBX