O nás

O násDiador vznikol na podnet diabetológa MUDr. Ľubomíra Baráka, ktorý si vo svojej ambulancii všímol, že jeho pacienti – mladí diabetici nad 18 rokov, prichádzajúci na vyšetrenie, bez slova vyčkajú kým príde na nich rad a bez slova sa zasa po vyšetrení rozchádzajú domov. Žijú v izolácii, anonymite a vôbec sa medzi sebou nepoznajú. To bol impulz na základe ktorého, po vzore trenčianskej organizácie, bola dňa 14.11.1988 založená organizácia združujúca mladých diabetikov žijúcich v Bratislave. Dátum 14.11. bol neskôr vyhlásený za Medzinárodný deň diabetu.

V súčasnosti je Diador občianskym združením s právnou subjektivitou a jeho činnosť je zameraná na organizovanie kultúrnych, športových a edukačných podujatí.
Cyklus edukačných besied „Život s diabetom“ je určený nielen pre členov Diadoru, ale pre širokú verejnosť, ktorá má záujem rozšíriť svoj pohľad na diabetes a veci s ním súvisiace.
K tradičnej činnosti Diadoru patrí aj realizácia „Celoslovenskej predajnej výstavy potravín vhodných pre ľudí s diabetom“ a tiež organizovanie liečebno – rekondičných pobytov pre deti a mladých ľudí s diabetom. 

Diador sídli vo vlastných priestoroch na Tehelnej ulici č.20 v Bratislave. V týchto priestoroch sa uskutočňujú zasadnutia Výboru a stretnutia pracovných skupín a členov Diadoru.

Mottom občianskeho združenia je: "Pomoc ľuďom s diabetom!"

 

Členské

Členské je možné zaplatiť na číslo účtu DIADOR-u:
 
Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Suma: 10 € (bez časopisu len 5 €)
Variabilný symbol: dátum narodenia v tvare DD.MM.RRRR
Špecifický symbol: RRRR - rok, za ktorý platíte členské
Informácia: meno člena, za ktorého je platba členského (podľa tejto informácie sa priraďuje platba!)

IBAN: SK61 0900 0000 0000 1149 2338
SWIFT/BIC: GIBASKBX