Stanovy OZ Diador

Úplné znenie Stanov občianskeho združenia Diador zo dňa 4. 4. 2001 v zmysle zmien, ktoré boli schválené na Výročnej členskej schôdzi Diadoru dňa 25. 11. 2019:

 

HLAVA  I

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

Článok 1

 1. Názov organizácie: Diador.
 2. Sídlo: 831 03 Bratislava, Tehelná 20.
 3. Diador je dobrovoľným občianskym združením.
 4. Diador pôsobí na území Slovenskej republiky.

Článok 2

Poslanie Diadoru, jeho úlohy a činnosť

 1. Poslaním Diadoru je chrániť záujmy a potreby ľudí s diabetom.
 2. Diador reprezentuje záujmy svojich členov voči orgánom štátnej správy a miestnej samosprávy.
 3. Diador napomáha skvalitneniu zdravotnej starostlivosti o ľudí s diabetom prehlbovaním spolupráce s orgánmi štátnej zdravotnej správy, neštátnymi zdravotníckymi zariadeniami, občianskymi združeniami, humanitnými a charitatívnymi organizáciami.
 4. Diador môže vykonávať aj hospodársku činnosť. Z tohto dôvodu môže zriaďovať svoje hospodárske jednotky a samostatné právne subjekty.
 5. Diador spolupracuje s výrobným sektorom pri rozširovaní a skvalitňovaní výrobkov (liečiv, zdravotných pomôcok a potravín) potrebných pri liečbe diabetu.
 6. Diador vykonáva sociálno-právnu, výchovno-edukačnú, kultúrno-športovú, zdravotno-rehabilitačnú, propagačnú , ekonomickú a metodicko-organizačnú činnosť, a pod.
 7. Diador sa pri výkone svojej činnosti snaží zabraňovať diskriminácii svojich členov ako pacientov i ako občanov.
 8. Diador nadväzuje spoluprácu so zahraničnými organizáciami podobného zamerania.
 9. Diador získava finančné prostriedky:
 • z členských príspevkov,
 • z vlastnej hospodárskej činnosti,
 • z darov a príspevkov právnických a fyzických osôb,
 • z kultúrnych a a humanitných podujatí,
 • z iných zdrojov.

HLAVA II

ČLENSTVO, PRÁVA A POVINNOSTI ČLENA

Článok 3

Vznik a zánik členstva

 1. Členom Diadoru môže byť fyzická alebo právnická osoba, ktorá sa stotožňuje s poslaním Diadoru.
 2. Členstvo v Diadore je:
 • riadne,
 • korporatívne,
 • čestné.
 1. Riadne členstvo vzniká vyplnením a odovzdaním prihlášky člena a zaplatením ročného členského príspevku.
 2. Korporatívne členstvo vzniká aj zaniká na základe dohody Diadoru s korporatívnym členom, ktorým môžu byť fyzické a právnické osoby, napomáhajúce presadzovať záujmy ľudí s diabetom.
 3. Čestné členstvo môže byť udelené iba cudzím štátnym príslušníkom, ktorí sa mimoriadne zaslúžili o presadzovanie práv a záujmov ľudí s diabetom. Čestný člen nemá povinnosti riadneho člena, nemá právo voliť ani byť volený do orgánov Diadoru.
 4. Neplnoletých členov zastupujú ich rodičia alebo iní zákonní zástupcovia.
 5. Riadne členstvo v Diadore môže zaniknúť:
 • na vlastnú žiadosť,
 • vylúčením člena pre hrubé porušenia stanov a interných predpisov,
 • zrušením organizácie,
 • úmrtím.

Článok 4

Práva a povinnosti člena

 1. Člen po dosiahnutí plnoletosti má právo voliť a byť volený do všetkých orgánov Diadoru.
 2. Člen má právo zúčastňovať sa na všetkých podujatiach, ktoré sú organizované Diadorom, okrem prípadov podľa bodu 8.
 3. Člen má právo podieľať sa na činnosti Diadoru.
 4. Člen má právo obracať sa na Diador so svojimi návrhmi, žiadosťami a pripomienkami.
 5. Člen má právo užívať všetky výhody poskytované Diadorom.
 6. Člen je povinný dodržiavať stanovy a interné predpisy Diadoru.
 7. Člen je povinný platiť členské príspevky vo výške a v termínoch stanovených smernicami Diadoru.
 8. Člen do dosiahnutia plnoletosti nemá právo sa zúčastňovať na rekondičných pobytoch

HLAVA III

ORGANIZAČNÁ  ŠTRUKTÚRA  DIADORU

Článok 5

Vnútorné usporiadanie Diadoru

 1. Diador môže tvoriť kluby, ktoré združujú mladých dospelých.
 2. Najvyššími orgánmi Diadoru sú:
 • členská schôdza,
 • výbor,
 • kontrolór.

Článok 6

Zásady organizačnej štruktúry Diadoru

 1. Členská schôdza je najvyšším orgánom Diadoru a schádza sa raz za rok. Každý tretí rok sa uskutočňuje Výročná členská schôdza.
 2. Členská schôdza berie na vedomie:
 • správu o činnosti.
 1. Členská schôdza schvaľuje:
 • stanovy, resp. ich novelizáciu,
 • správu o hospodárení a kontrolnej činnosti,
 • hlavné úlohy a plán práce na kalendárny rok,
 • rozpočet.
 1. Výročná členská schôdza volí:
 • výbor Diadoru,
 • kontrolóra Diadoru.
 1. Mimoriadna členská schôdza môže byť zvolaná, ak o to požiada nadpolovičná väčšina členov Diadoru, alebo o tom rozhodnú 2/3 členov výboru Diadoru. Predseda je povinný zvolať členskú schôdzu do 2 mesiacov od takéhoto rozhodnutia.
 2. Výbor Diadoru a kontrolór sú volení Výročnou členskou schôdzou na obdobie 3 rokov. Im zodpovedajú za svoju činnosť.
 3. V priebehu funkčného obdobia môžu byť zvolené orgány rozšírené maximálne o 50%-1 a kooptácie môžu tvoriť taktiež 50%-1.
 4. Počet členov výboru je minimálne 5 a volí si zo svojho stredu predsedu, tajomníka a hospodára.
 5. Výbor Diadoru môže zriaďovať odborné komisie a skupiny pre plnenie jednotlivých úloh, ktoré majú však len poradný charakter.
 6. Výbor Diadoru je oprávnený vykonávať hospodársku činnosť v prospech svojich členov.
 7. Výbor Diadoru plní úlohy vyplývajúce zo stanov a plánu práce na príslušné funkčné obdobie.
 8. Členovia výboru Diadoru sa riadia stanovami a internými predpismi.
 9. Predseda je štatutárnym orgánom Diadoru, je oprávnený konať za Diador samostatne. Zastupuje Diador dovnútra i navonok, riadi činnosť výboru.
 10. Tajomník vedie administratívnu agendu a zastupuje predsedu v jeho neprítomnosti.
 11. Hospodár zodpovedá za hospodárenie, vedie účtovnú evidenciu v zmysle všeobecne platných predpisov a interných predpisov Diadoru.
 12. Kontrolór dvakrát do roka vykonáva revíziu finančnej a hospodárskej činnosti, správu majetku a dodržiavanie rozpočtu.

 

HLAVA IV

Článok 7

Majetok Diadoru

 1. Majetok (hmotné a finančné prostriedky), majetkové práva, vrátane práv k výsledkom duševnej činnosti, sú vlastníctvom Diadoru.
 2. Náklady spojené s činnosťou Diadoru sú hradené:
 • z členského,
 • zo zisku z vlastnej hospodárskej činnosti,
 • z darov a príspevkov právnických a fyzických osôb, ktoré boli poskytnuté v prospech Diadoru,
 • z iných zdrojov.
 1. Zdroje príjmov sú:
 • členské,
 • príjmy z rôznych akcií poriadaných Diadorom,
 • príspevky, resp. dary od rôznych organizácií a fyzických osôb,
 • iné príjmy.
 1. Výdavky:
 • náklady na rekondičné pobyty členov,
 • náklady na odborné činnosti pre členov,
 • náklady na podujatia organizované Diadorom,
 • výdaje na prevádzku kancelárie Diadoru (nájomné, platby za elektrinu, plyn, rádio a televízor, kancelárske potreby, telefón, atď.),
 • cestovné,
 • ostatné výdaje podľa rozhodnutia výboru Diadoru.

Článok 8

Finančné hospodárenie

 1. Finančné hospodárenie Diadoru sa uskutočňuje prostredníctvom pokladne (hotovostný styk) a prostredníctvom bežného účtu (bezhotovostný platobný styk).
 2. Pokladničné operácie sa riadia všeobecne záväznými vyhláškami o pokladničných operáciách a sú vedené v pokladničnej knihe. Pri pokladničných operáciách sa používajú:
 • príjmové pokladničné doklady, vyhotovované dvojmo, kde druhá časť slúži ako potvrdenka vkladateľovi,
 • výdavkové pokladničné doklady, ktoré musia byť pred vyplatením schválené zodpovedným členom výboru (podpis podľa podpisového vzoru). Prílohou musia byť doklady podmieňujúce výdaj (doklady o zaplatení, paragóny a pod.).
 1. Diador má zavedený/-é bežný účet/bežné účty, s ktorým/-i disponuje podľa platných predpisov.

 

 

Článok 9

Účtovná evidencia

 1. Účtovná evidencia sa vedie v súlade so všeobecne záväznými právnymi normami, smernicami pre vedenie účtovníctva v občianskych združeniach a internými predpismi Diadoru.
 2. Účtovná evidenica musí byť vedená tak, aby dávala ucelený prehľad o hospodárení organizácie.

Článok 10

Evidencia majetku

 1. V prípade, že Diador bude vlastníkom majetku (hnuteľného i nehnuteľného), je povinný viesť o tom evidenciu.
 2. Evidencia ZP sa vedie na inventárnych kartách alebo v inventárnej knihe.
 3. Evidencia DKP, PPD sa vedie v osobitnej knihe.
 4. Evidencia zásob sa vedie na voľných kartách alebo vo viazanej knihe.

Článok 11

 1. Osoby, poverené pokladničnými operáciami a osoby, ktorým bol zverený majetok, musia podpísať dohodu o hmotnej zodpovednosti.

HLAVA V

ZÁNIK DIADORU

Článok 12

 1. O zániku Diadoru rozhoduje členská schôdza trojpätinovou väčšinou hlasov pri najmenej trojpätinovej účasti všetkých členov.
 2. Po schválení uznesenia o zániku Diadoru, členská schôdza zvolí likvidačnú komisiu pre majetkovú likvidáciu Diadoru.